GŁÓWNA

Deklaracja dostepności

Żłobek Samorządowy Nr 30 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Samorządowego Nr 30.

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
  • dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W Przeglądarce Internet Explorer  zgodnie z  instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Żak-Janczy
E-mail: zlobek30@mjo.krakow.pl
Telefon: 12 285 71 71

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnienie dostępności realizowane jest poprzez udogodnienia w postaci łatwego dojazdu dla wózków oraz odpowiednio szerokie drzwi wejściowe. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku żłobka jest również winda z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a. Korytarze są przestronne, wewnątrz budynku nie ma progów. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dzieci oraz rodziców z niepełnosprawnościami. Ponadto pomocą służy personel pracujący w żłobku, w tym pielęgniarka dyżurująca każdego dnia. Lokalizacja budynku placówki jest dogodna dla osób poruszających się komunikacją miejską.