GŁÓWNA

Projekt unijny

Nazwa projektu

"Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji

kwiecień 2013 - grudzień 2014

Wartość

2 896 418 PLN

Wartość dofinansowania

2 461 955,30 PLN

Cel główny projektu

Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3 poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom.

Cele szczegółowe projektu:

  • zapewnienie miejsc w żłobkach dzieciom osób powracających na rynek pacy po przerwie związanej z urodzeniem i i/lub opieką nad dzieckiem
  • zapewnienie opieki pozarodzinnej w formie dziennego opiekuna dla dzieci osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem
  • wzrost zainteresowania usługami opiekuna dziennego jako alternatywną formą opieki na dzieckiem do lat 3

Opis projektu

Projekt unijny pt.: "Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu co najmniej 260 rodziców będzie mogło podjąć pracę.

W ramach projektu zostało utworzonych 5 nowych grup w 4 istniejących żłobkach gminnych:

  1. Żłobek nr 12 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 23 -– przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku,
  2. Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30 -– przyjął 25 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku,
  3. Żłobek nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 -– przyjął 60 dzieci, utworzył 2 grupy dla dzieci w wieku od roku do 2 lat,
  4. Żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7 -– przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku.
  5. Żłobek nr 20 przy ul. Okólnej 6 - przyjął 6 dzieci.

Pomieszczenia, w których są prowadzone nowe grupy zostały zaadaptowane, wyremontowane i wyposażone w ramach Programu MALUCH.

Dodatkowym elementem tego projektu jest wprowadzenie usługi dziennego opiekuna. Dotychczasowe doświadczenia Krakowa w naborze dziennych opiekunów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Znikoma liczba chętnych zrezygnowała z uczestnictwa w obligatoryjnych szkoleniach ze względu na zbyt wysoką cenę tych szkoleń. Spośród 16 osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna tylko 3 osoby posiadały wymagane kwalifikacje. W związku z powyższym podjęto decyzję, że szkolenia dla opiekunów zostaną sfinansowane w ramach projektu, a ponadto zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna, której zadaniem będzie dotarcie do szerszego grona odbiorców, tak, aby zachęcić mieszkańców zarówno do pracy w charakterze dziennego opiekuna, jak również rodziców do korzystania z tej alternatywnej formy opieki nad dziećmi. Instytucja dziennego opiekuna, jak również systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych daje szansę na zmniejszenie problemu niedostatecznej oferty Krakowa w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Korzyści płynące z realizacji projektu

Podstawowym problemem mieszkańców Krakowa są trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, wynikające z ograniczonej oferty niewygórowanej finansowo opieki dla ich dzieci (placówki publiczne i niepubliczne z gminnym dofinansowaniem). Dysproporcje w zakresie podaży i popytu w tej sferze stają na drodze do podjęcia lub powrotu do pracy rodzica, zazwyczaj matki, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem. Systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych oraz instytucja dziennego opiekuna daje szansę na zminimalizowanie problemu niedostatecznej liczby miejsc oferty Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

Do projektu zapraszamy zarówno Panie jak i Panów!

Osoby do Kontaktu

Beata Czarnota
Kierownik Projektu
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
tel. 616-94-89, e-mail: czarnotabe@um.krakow.pl

Aneta Dziekan
Specjalista ds. organizacyjnych
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
tel. 616-94-89, e-mail: dziekaan@um.krakow.pl

Beata Paliś
Specjalista ds. finansowych
Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa
tel. 12 616-12-94, e-mail: palisbe@um.krakow.pl

Marzena Żak-Janczy
Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 30